Zuzanna Musiał

Absolwentka prawa, administracji i dziedzictwa kultury na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikantka adwokacka przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
Laureatka II nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim Konkursie Urzędu Patentowego RP, dwukrotna laureatka I miejsca w konkursach na najlepsze prace dyplomowe na WPAiE Uniwersytetu


Wrocławskiego: za pracę magisterską pt. „Kryminalistyczno-prawna problematyka dostępu do broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem oraz jej replik” oraz za pracę licencjacką pt. „Kolaż plastyczny jako przedmiot prawa autorskiego”.
Prezes Naukowego Koła Cywilistów UWr, wiceprzewodnicząca Zespołu Artystyczno-Teatralnego „NOMEN OMEN”, członkini SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury. Stypendystka stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów.

Główne obszary zainteresowania: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, kryminalistyka, prawo ochrony zabytków.